I'll Give It All (CD1)

Lubov Kazanceva
Ratmir Aminov
Oleg Madyarov
Sergey Madyarov
Dmitriy Portnov
Elena Vlasova
Andrey Vlasov

Home studio «Oberton records» Aleksey Erofeev 2006